Girls basketball stomps Boston Latin 47-22 (extra photos)

Remmi Shaw and Emily Staiti